چند ثانیه به تصوبر خیره شده سپس رو به دیوار سفید تند تند پلک بزنید.